نمایش دادن همه 18 نتیجه

منبع تغذیه امرن مدل S8VK-C12024 خروجی 24 ولت و 5 آمپر

منبع تغذیه فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS/ 3AC/24DC/40 سه فاز با خروجی 24 ولت 40 آمپر

منبع تغذیه امرن مدل S8VK-C24024 خروجی 24 ولت و 10 آمپر

منبع تغذیه امرن مدل S8VK-C48024 خروجی 24 ولت و 20 آمپر

منبع تغذیه امرن مدل S8VK-C06024 خروجی 24 ولت 2.5 آمپر

منبع تغذیه فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS/1AC/24DC/20 یک فاز 24 ولت و 20 آمپر

منبع تغذیه فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS/1AC/24DC/5 خروجی 24 ولت و 5 آمپری

منبع تغذیه فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS/24DC/24DC/10 ورودی 24 ولت، خروجی 24 ولت و 10 آمپر

منبع تغذیه فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS/1AC/24DC/10 خروجی 24 ولت و 10 آمپری

منبع تغذیه فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS/3AC/24DC/10 سه فاز 24 ولت 10 آمپر

منبع تغذیه فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS/ 1AC/24DC/40 خروجی 24 ولت و 40 آمپری

منبع تغذیه فونیکس کنتاکت مدل QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 با ورودی 30-10 ولت 20 آمپر

منبع تغذیه امرن مدل S8VK-G06012 خروجی 12 ولت و 4.5 آمپر

منبع تغذیه فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS/3AC/24DC/20 سه فاز با خروجی 24 ولت 20 آمپر

منبع تغذیه امرن مدل S8VK-G03012خروجی 12 ولت و 2.5 آمپر

منبع تغذیه امرن مدل S8VK-T24024 خروجی 24 ولت و 10 آمپر

منبع تغذیه امرن مدل S8VK-T48024 خروجی 24 ولت و 20 آمپر

منبع تغذیه امرن مدل S8VK-T96024 خروجی 24 ولت و 40 آمپر